Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Další > Výzva k podání nabídky na vypracování studie s názvem „OPTIMALIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR ve Vítkově“

Výzva k podání nabídky na vypracování studie s názvem „OPTIMALIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR ve Vítkově“Vyvěšeno: 4. 4. 2024
Sejmuto:

Klasifikace informací: Neveřejné
Výzva k podání nabídky na vypracování studie s názvem
„OPTIMALIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR ve Vítkově“
Identifikační údaje zadavatele:
Název zadavatele: Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková
organizace
Právní forma zadavatele: Příspěvková organizace
Sídlo zadavatele: Nám. J. Zajíce 1, 749 01 Vítkov
IČO zadavatele: 47813172
Oprávněná osoba zadavatele: Mgr. Jitka Jakubíková
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Jakubíková
Telefon: 731 118 243
E-mail: reditel@zsvnjz.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo:
• zrušit zadání zakázky,
• změnit v průběhu zadávacího řízení zadání zakázky,
• smlouvu neuzavřít.


I. Předmět poptávky:
1. Název: OPTIMALIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR ve Vítkově


2. Druh prací: zakázka na služby, zhotovení studie, technické a ekonomické analýzy a odborného
posudku.
Podrobné informace k poptávce a k předmětu zakázky:
ZŠ, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace (dále jen ZŠVNJZ), Střední škola, Odry, příspěvková
organizace, místo poskytovaného vzdělávání Vítkov (dále jen SŠO) a Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická
639, příspěvková organizace (dále jen ZUŠ) jsou školy, které v současnosti poskytují vzdělávání ve třech
samostatných budovách ve Vítkově. Všechny tři školy jsou příspěvkovými organizacemi
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.


Žádná v současnosti využívaná budova není dle názoru zřizovatele plně kapacitně a prostorově vytížená a
využívaná, a tudíž se nabízí OPTIMALIZACE PROSTOR takovým způsobem, aby došlo k provozně-efektivnímu
využívání budov, a to redukcí a úplného opuštění školského provozu v některé z budov.
Předmětem STUDIE je tedy nejenom prověření stávající prostorové využitelnosti současných budov výše
uvedenými školami, ale zejména nalezení OPTIMÁLNÍ VARIANTY REDUKCE současného stavu budov
a jejího vzájemného posouzení a zhodnocení:
• z hlediska PROVOZNÍHO (školské hledisko),
• z hlediska EKONOMICKÉHO,
• z hlediska současného STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU budov,
• z hlediska NÁKLADŮ do předpokládané ÚDRŽBY a OPRAV budov,
• z hlediska INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ jednotlivých variant OPTIMALIZACE a REDUKCE.


2/3Klasifikace informací: Neveřejné
ZŘIZOVATEL ve spolupráci se zapojenými školami zatím vytipoval a definoval tyto 4 možné varianty:
A. Přesun činností SŠO, pracoviště Vítkov, Opavská 22 do budovy ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1
včetně cvičné kuchyně. Tímto se uvolní budova střední školy na Opavské ulici č.22 ve Vítkově.
B. Přesun činností ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce do budovy SŠO na Opavské ulici ve Vítkově a tím se
uvolní budova na náměstí.
C. Organizace ZUŠ přesune svou činnost do budovy současné ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce a tím dojde
k uvolnění budovy stávající ZUŠ na Lidické ulici.
D. Organizace ZUŠ přesune svou činnost do budovy současné SŠO na Opavské ulici č. 22 a tím
dojde k uvolnění budovy stávající ZUŠ na Lidické ulici.


ZŘIZOVATEL tedy v prvním kroku očekává POSOUZENÍ výše uvedených variant OPTIMALIZACE a
REDUKCE.


3. Místo plnění:
• Pro místní šetření, zaměření a obhlídku: jednotlivé školské budovy ve Vítkově (po domluvě
s řediteli škol)
• Pro jednání a konzultace rozpracované studie: Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1,
příspěvková organizace, případně sídlo zřizovatele – budova Krajského úřadu v Ostravě


4. Doba plnění: dodání KOMPLETNÍ projednané STUDIE do 31.12.2024.


II. Způsob hodnocení nabídek:
1. Ekonomická výhodnost bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny (váha 100%).
2. Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší
nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší.


III. Požadavky stanovené pro zpracovatele nabídky:
1. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české
měně a ve struktuře uvedené v obchodních podmínkách, tedy cena bez DPH, DPH a cena vč.
DPH.
2. Tato nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s vypracováním předmětné studie.
ZADAVATEL předpokládá, že uchazeč je odborně způsobilý k předmětu zakázky, a tudíž stanoví reálnou
NABÍDKOVOU CENU.
3. Uchazeč předloží písemný návrh smlouvy vč. příloh, doplněný na místech určených zadavatelem,
podepsaný osobou oprávněnou podepisovat za dodavatele. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí
lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele
4. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové
adresy a telefonu.
5. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
6. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Podána může být v listinné či elektronické podobě.
7. Každý dodavatel smí podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel poruší podmínku uvedenou v
předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.


IV. Požadovaná kvalifikace:
1. Uchazeč předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.
3/3Klasifikace informací: Neveřejné
2. Namísto předložení dokumentu požadovaného zadavatelem výše je uchazeč oprávněn prokázat svou
kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo
prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239
zákona).
3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace z nabídky, s ohledem na charakter těchto informací
(dostupnost ve veřejně přístupných rejstřících apod.), bez nutnosti vyzývat uchazeče k doplnění/upřesnění
nabídky.
4. Uchazeč předloží v rámci technické kvalifikace doklad pro ODPOVĚDNOU A ODBORNOU OSOBU, která
zajistí zpracování studie. Tato osoba bude osobou autorizovanou podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektové
činnosti ve výstavbě, tj. autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem v oboru
POZEMNÍ STAVBY.


V. Vysvětlení, změny/doplnění zadávacích podmínek
1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou osobních
konzultací s řediteli jednotlivých organizací, popř. žádosti v písemné podobě (tzn. např. e-mailem či datovou
zprávou adresovanou jednotlivým ředitelům předmětných škol). Vysvětlení, změny či doplnění zadávacích
podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.


VI. Ostatní
1. Bude-li dodavatel považovat některé údaje uvedené v nabídce za obchodní tajemství, uvede tuto skutečnost
do své nabídky, příslušnou část výrazně označí a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro označení
údajů za obchodní tajemství.
2. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.
3. Pokyny pro nakládání s nabídkou:V případě listinné nabídky
Nabídku v písemné (tj. listinné) formě v jednom vyhotovení doručte, prosím, neprodleně v uzavřené obálce
s uvedením zpáteční adresy dodavatele (v levém horním rohu) a dále označenou:
POPTÁVKA
č. 1/2024
„OPTIMALIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR ve Vítkově“
NEOTEVÍRAT!
poštou na uvedenou adresu: ZŠ Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, 749 01 Vítkov nebo osobně do kanceláře ředitelky
školy.
Nabídku je možno zaslat také v elektronické podobě na adresu: reditel@zsvnjz.cz, V předmětu bude uvedeno:
OPTIMALIZACE VÝUKOVÝCH PROSTOR, popřípadě datovou schránku: 9wggiiq
nejpozději však do 23. 04. 2024 do 8:00 hodin.
Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě, způsobem stanoveným v této výzvě, se
nepovažuje za podanou a v průběhu poptávkového řízení se k ní nepřihlíží.
Jméno příjmení oprávněné osoby: Mgr. Jitka Jakubíková


Nedílnou součástí výzvy jsou tyto přílohy:
1. Prostorové požadavky jednotlivých škol – příloha č. 1.,2.,3.
2. Obrazová příloha – příloha č. 4
3. Návrh smlouvy - příloha č. 5

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 04. 2024 22:51