Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Základní škola

Základní škola

Ve třídách základní školy poskytujeme žákům základní vzdělání na úrovni běžné základní školy. Do tříd jsou zařazeny děti s poruchami učení a chování. Jsou zde vzdělávány převážně děti ze sociokulturním znevýhodněním a děti zdravotně postižené.  

Usilujeme o maximální rozvoj individuálních zájmů a schopností každého dítěte, snažíme se o dosažení co nejvyšší úrovně vzdělání u dětí, které by v běžném vzdělávacím procesu měly jen malou šanci obstát. Našim primárním cílem je, mimo jiné, motivovat žáky k dalšímu vzdělávání.

Základní škola má 9 ročníků, dělí se na 1.stupeň (1. – 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník).

Základní vzdělání je poskytováno i dětem s lehkou mentální retardací. Pro ně je vzdělávání upraveno v souladu s doporučením SPC. Obvykle se vzdělávají dle svých schopností do výše minimální úrovně doporučených výstupů RVP ZV. Ve větší míře jsou využívány názory a převádění teoretických znalostí do běžných praktických a sociálních situací.

Žáci se středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením se vzdělávají ve třídách základní školy speciální. 

Jedná se o děti s takovými nedostatky rozumového vývoje, kterým nestačí využití možnosti vzdělávat je do výše snížených výstupů RVP ZV, jsou však schopni osvojit si alespoň některé prvky vzdělání.

Obsah vzdělávání se zaměřuje především na prvky sebeobsluhy, osobní hygieny a rozvoj přiměřených poznatků a dovedností s předměty denní potřeby.

Z důvodu nutné individuální práce jsou tyto třídy posíleny o další pedagogické pracovníky - asistenty pedagoga. 

Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP – Šance pro každého, který je zpracován podle RVP – ZŠ speciální. Podle závažnosti mentálního postižení se využívá buď 1. díl pro žáky se středně těžkým postižením nebo 2. díl pro žáky s těžkým postižením.