Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Přípravná třída > Vzdělávací program

Vzdělávací programDatum konání:
6.9.2019

Výchova komunikativního a vstřícného dítěte, schopného přizpůsobit se pravidlům a životu v sociální skupině a připraveného na vstup do 1.třídy ZŠ.

Vzdělávací program

Celoroční téma: „Svět, ve kterém žijeme“

Integrované bloky:

Září


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

Třída plná dětí a hraček 

- uvědomění si vlastního těla

- užívání všech smyslů

- vytváření zdravých životních návyků

- rozvoj komunikativních dovedností

- rozvoj smyslového vnímání

- posilování přirozených poznávacích citů

- poznávání sebe sama

- rozvoj schopnosti sebeovládání

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

-seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. to jsem já a kdo jsi ty – znát své jméno a příjmení, seznamovat se s novými kamarády, komunikovat s učitelkou, kreslení – to jsem já
 2. výlet po třídě, po škole – orientace v prostoru – určit polohu předmětů (je na stole, za dveřmi, ve skříni…), pojmenovávat hračky, vědět, že vše má své místo, pozor - červená – stůj, hra s barevnou skvrnou
 3. všichni jsme kamarádi – podělit se s druhými o hračku, požádat, poděkovat, omluvit se, ovládat své emoce, poslouchat krátkou pohádku, Kolo kolo mlýnský…, Eliška nebyla pyšná…, 
 4. veselé barvičky – co má stejnou barvu – přiřazovat a seskupovat předměty podle barev, vymalovávat jednoduchou omalovánku, třídit obrázky stejné barvy – zaměření na červenou, Koulelo se…, ježek a jablíčka, kreslíme klikaté čáry a klubíčka, O červené Karkulce, barevné domečky, Čáp ztratil čepičku
 5. jak mluvím, slyším, vidím… - orientační vyšetření výslovnosti, smyslů – rozhovory s dětmi i učitelkou, opakování slov – hra na ozvěnu, vytleskávání rytmu jednoduché říkanky – Foukej…, hra Najdi schovanou hračku
 6. málo – mnoho, více – méně – manipulace s předměty a obrázky, hra Málo nás, málo nás, pojď… mezi nás, trhání jablíček, chytáme rybičky, trhání a mačkání papíru – zavařenina, ježek…
 7. číslice – 1 – na rybičku udička – ukázat, kde je jen jeden předmět, podej mi 1 míček, chyť 1 rybičku, Byl jeden domeček…

Říjen


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

Ťuká, ťuká deštíček, na barevný deštníček

- uvědomění si vlastního těla

- rozvoj pohybových schopností, motoriky

- rozvoj vnímání

- rozvoj komunikativních dovedností

- posilování zvídavosti

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů získání relativní citové samostatnosti

- rozvoj estetického vnímání 

- záměrně řídit svoje chování

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

- osvojení si elementárních poznatků důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem

- porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým prostředí školy

- rozvoj společenského i estetického vkusu

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

- vytváření elementárního povědomí neustálých proměnách přírodního prostředí

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. foukej, foukej, větříčku… artikulace samohlásek a dvojhlásek – foukáme, voláme jako vítr, hrajeme si na hudbu, na zpěváky, Spadla hruška zelená, dědeček na žebříku, mouka v pytli
 2. podzim - barevný svět – červená, žlutá, zelená, modrá – červená je kytička, žlutá barva sluníčka…., hříbíčková mozaika, malujeme barvami a štětcem, omalovánky, v jakém domečku bydlí… přiřazování podle barev, barevné deštníky a kdo se pod nimi schová, Travička zelená, Pomněnečky   
 3. ve městě a na vesnici – kde bydlíme? – vycházky městem, obrazový materiál, četba příběhů s dětským hrdinou, pravidla bezpečnosti na ulici, stavíme domy, cesty, města
 4. hříbeček a stromeček – co je velké a co malé – měření dětí, třídění předmětů podle velikosti, hra Obr a Paleček, co se vejde do mé ruky, stavby ze stavebnic, kreslíme žebříky, kreslíme zvířátka – O Koblížkovi
 5. ovoce a zelenina – praktické činnosti, zdravá hostina, hra na obchod, Co nám roste na zahrádce? Šel zahradník do zahrady…, Okurčičko!…, modelování koule
 6. stíny – co má stejný tvar  - razítka, puzzle, geometrické tvary, jednoduché tvary známých předmětů
 7. číslice – 1, 2, Honza jde…

Listopad


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

A – je bouda pro Alíka:

- rozvoj pohybových schopností (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)

- rozvoj a užívání všech smyslů

- osvojení si poznatků o těle

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti

- získání relativní citové samostatnosti

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. zvířátka na dvorku a doma – práce s obrázky, písnička Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte…, Strýček Donald farmu měl… , zvuky zvířat, pohádka Jak koťátko zapomnělo mňoukat  
 2. padá listí – hnědá – malování podzimních listů (otisky), co je hnědé? vyhledávání, kresba rudkou – zvířátka, máme rádi čokoládu
 3. poslouchej a najdi – fonematické rozdíly  - liška a myška, koza a kosa, noc a nos…, rozdílné zvuky zvířat -  jak mluví zvířátka (bručí – bzučí, mečí  - bečí…)
 4. z čeho je mé tělo, jak se oblékáme – oblékáme panenky, pojmenovat základní části lidského těla, hra Na nemocnici, skládání panáčka z částí, jaké oblečení máme ve skříni, zapínáme knoflíky, O pyšné noční košilce
 5. výslovnost – M, B, P – máma, bába, pápá.., Mnoho máku…, Padá lupen po lupenu…, Bubnujeme na buben…
 6. trojúhelník – to je střecha – vyhledávání trojúhelníků  v okolí, domečky, skládání papíru – střecha, pejsek, O pejskovi a kočičce – obrázky - dům
 7. číslice – 1, 2, 3, my jsme bratři

Prosinec


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

O – o čem si rádi povídáme

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

- vytváření pozitivního vztahu  k učení osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,
v dětské herní skupině apod.)

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství  a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

- rozvoj společenského i estetického vkusu

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí při spoluvytváření prostředí

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. u nás doma – orientace v prostoru i na ploše, předměty denní potřeby – jaké je to doma? – nádobí, nábytek, hračky, pokojíček,  básnička Pořádníček, hra na návštěvu, na domácnost, Hrnečku, vař!
 2. koho mám rád – rodina – To je táta, to je máma… - jména rodičů a sourozenců, prohlížení fotografií, co kdo doma dělá…, obrazový materiál, kreslím svoji rodinu, vánoční koledy
 3. Mikuláši, Mikuláši… - Čertíku Bertíku…, mikulášská nadílka, zdobení mikulášské punčochy, Až bude Mikuláš u našich vrat…, vánoční výzdoba třídy
 4. Vánoce už voní – smyslové vnímání – čich, chuť – vyrábíme těsto a pečeme cukroví, voňavé vánoční ozdoby, jaké ovoce mám rád… - praktické činnosti
 5. výslovnost –  F, V – foukáme jako vítr, Fouká, venku, fouká, Haf se z boudy kouká
 6. kruh – pečeme cukroví, stavíme sněhuláky, zdobíme stromeček – Kolo, kolo mlýnský, Bublinky, sněhové koule, stavebnice kroužků…
 7. číslice – 1, 2, 3, 4, 5, cos to , Honzo, cos to sněd – pohádka o Honzovi, O Otesánkovi, Měla babka čtyři jablka…, počítání, přiřazování počtu k číslic

Leden


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

U – už je zima, už je mráz

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí

- rozvoj řečových schopností

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní

- rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj  představivosti

- rozvoj schopnosti sebeovládání

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

- rozvoj kooperativních dovedností

- porozumění základním projevům neverbální komunikace

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, -rozvoj společenského i estetického vkusu

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání činností v péči
o okolí

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám prostředí

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s  lidmi, společností

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. hurá, sníh - všude je sníh – sněhové království, kreslení křídou na tmavý podklad, co všechno je bílé?  Sněží, sněží, mráz kolem běží…, Sněhulák – bílý pán; Práce s vatou, vytrhávání menších tvarů z papíru – sněží, Pekař peče housky…          
 2. zimní sporty a hry – roční období, jak si hrajeme se sněhem, sáňkování, stavění sněhuláků, na co si musíme dát pozor – nechci být nemocný…, Padá sníh, pojedeme na saních
 3. co dělají zvířátka a ptáčci – volně žijící živočichové – animované pohádky O krtkovi, Nenasytný vrabec, O lišce ( z knihy Pohádkový dědeček ), obrázky, stopy ve sněhu, krmítko pro ptáčky, písnička Usnul vrabec za komínem…, Bude zima , bude mráz…, Kam se ježek v zimě schoval?
 4. kominíček šel na půdu – černá, co je velké a co malé  - komíny a kominíci, Kalamajka mik, mik, mik…, kreslíme uhlem, co je černé?, stíny, noc – čeho se mám bát a čeho ne, poklady na půdě, Povídala vrána vráně , Krteček
 5. čtverec – to je kostka na stavbu komína – stavby z kostek, lepení čtverců, stříhání podél čáry, sněhové iglú, otisky
 6. výslovnost – T, D, N, Ť, Ď, Ň  - troubíme na trumpetu – TÁ - DÁ, prozpěvujeme si – NÁ – NA – NÁ, hodiny – tik , ťak, díky, ňu - ňu – ňu…
 7. číslice – 6 – sušená švestka – počítání zvířátek, čtverců, modelování číslic 1 – 6, přiřazení počtu, vytváření řady čísel

Únor


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

I – Ivánku náš, copak děláš

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní

- rozvoj tvořivosti, řešení problémů

- posilování přirozených poznávacích citů

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů

- rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

- osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu,  rozvoj dovedností umožňujících tyto v postoje vyjadřovat a projevovat

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností  při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. co děláme celý den, včera a zítra – denní doby a obvyklé činnosti, hra Poznej, co dělám…, kalendář naší školky
 2. můj pokojíček – nábytek a hračky – hrajeme si na domácnost (rodiče a děti), stavíme domečky a pokojíčky, orientace na ploše – co všechno je v pokojíčku, hračky ve skříni, Kam hračky patří? –  NA, POD, VE, VEDLE, ZA, PŘED, MEZI, Metla liška pokojíček
 3. co rádi jíme – potraviny, kde se vzalo jídlo?, hrajeme si na obchod,  vaříme
 4. chci být zdravý – co mi může ublížit –  u lékaře, Polámal se mraveneček, Brouček sekal souček, Trnaveček, dávám si na sebe pozor, jsem sportovec, Pozor! Někdo může být zlý! – pohádka O Smolíčkovi, O zlé koze
 5. obdélník – to jsou dveře do školky – vystřihujeme obdélníky – nábytek, dveře a okna, Kdo je za dveřmi? – umíme pozdravit, rozloučit se, poprosit a poděkovat, Ťuk – ťuk – kdo je tam? (jméno, příjmení, věk, bydliště)
 6. výslovnost – K, G, H, CH – hra na kačenky a husu (káč, káč – gagagaga), smějeme se hahaha – chachacha, zahřívám si ruce ch……, Já jsem muzikant….
 7. číslice – 7 – sekyrka – broučkova sekyrka, počítáme polínka do kamen, sedm Jezinek u Smolíčka, kolikrát ťukám?  Pohádka Sněhurka a sedm trpaslíků

Březen


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

E – jsou hrábě na trávu

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka apod

- rozvoj a užívání všech smyslů

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

- rozvoj zájmu
o další formy sdělení verbální i neverbální

- rozvoj paměti a pozornosti

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 - záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

- navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

- rozvoj kooperativních dovedností

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,  aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu

- vytváření povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. jaro je tady – vstávej, semínko, holala – co potřebují rostliny, aby rostly, jarní květinky – Sněženka, Petrklíč, Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko
 2. zvířecí mláďátka – Povídám.. pohádku o strakatém …, Káčátka se batolí.., které mláďátko patří k….?, kreslíme a malujeme malá zvířátka, kde zvířátka bydlí?
 3. máme rádi svoje hračky – hádanky, popis hračky – jak vypadá?, Pořádníček, třídíme hračky podle barvy, podle velikosti…, namaluj, jak si hraješ, S čím si budeš hrát?
 4. rozdíly a protiklady – velký a malý, dlouhý a krátký, vysoký a nízký, tlustý a tenký… O hádavé Evičce, tvoření zdrobnělin – Domek, domeček,.. stromek, stromeček,.. kočka, kočička,… koza, kozička…. , stavíme ze stavebnic, porovnáváme zvířecí domečky, měříme a vážíme… Z ČEHO CO JE – z čeho je hračka? Práce s  materiály – dřevěné odřezky, kovový materiál (sponky, šrouby, matky..), plasty?
 5. jaký tvar mají věci – kulatý, hranatý, špičatý – dej si pozor, co je ostré a co kulaté, stavebnice Dalibor – hrady, prostorové stavby z krabic a krabiček, dělení předmětů podle tvaru
 6. výslovnost – L – zpíváme - Lá, lá…, Kolo, kolo, mlýnský.., Julka má bouli na čele.., Naše malá Kamila.., Byla jedle vedle jedle…
 7. číslice – 8 – poslední sněhulák – sněhuláci stojí, sluníčka se bojí, počítání zvířátek a hraček, zasadíme 8 semínek a vyroste 8 kytiček, vytváření číselné řady – velikost

Duben


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

A-E-I-O-U – pejsek už je tu

- rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- rozvoj a užívání všech smyslů

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí

- rozvoj řečových schopností  receptivních i produktivních

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci

- vytváření základů pro práci s informacemi

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

- rozvoj kooperativních dovedností

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

- poznávání jiných kultur

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. čím cestujeme – dopravní prostředky, vezeme kostky a kuličky, Tú, tú, tú auto už je tu, Jede, jede vláček…, jak se chovat na silnici – dopravní situace, značky, symboly, ČERVENÁ! – ZELENÁ! bezpečnost, jak přivolat pomoc
 2. sluníčko a země, den, týden, měsíc, rok – co děláme celý den, dny v týdnu, písnička Jaro, léto, podzim, zima, Hřej sluníčko, hřej…, Volám tě, sluníčko…, jak vypadá naše Země? Krtek a raketa
 3. Velikonoce – svátky jara – Já jsem pejsek koledníček…, Hody hody doprovody, počítáme vajíčka, zdobíme kraslice, jarní květinky, jak si venku hrajeme, Kuličky – říkadlo, podle čeho poznáš jaro? Rostliny – stromy (bříza, smrk), květiny (tulipán, narcis)
 4. slyším co říkáš – fonematický sluch – telefonujeme, slabiky ve slovech, nová slova
 5. prostorové tvary – kostky a míče – prostorové vytváření z krabic, třídění kulatých a hranatých předmětů, papírové koule, bublinky, hrajeme kuličky, navlékáme korále, Princeznička na bále…,  nafukování balonků, šašek v cirkus, KULATÝ, HRANATÝ
 6. výslovnost – C, S, Z, Č, Š, Ž – Co bys dělal, kdyby… - řešení situací různým způsobem, napodobujeme zvuky dopravních prostředků – ššš…žžž…, cin..cin.., ssssss…, čččč…., které jméno slyšíš? Rozdíly ve slovech ( celá – čela, sál – šál, zebra – žebra…)
 7. číslice – 9 – starý medvěd – pohádka o medvědovi a medvíďatech, modelujeme medvěda, Šest medvědů s Cibulkou, počítáme kuličky a kostky

Květen


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

M – mámo, už jsem velký

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- vytváření zdravých životních návyků

- rozvoj komunikativních dovedností

- rozvoj tvořivosti (myšlení, řešení problémů)

- posilování přirozených poznávacích citů

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. svátek všech maminek – dárek pro maminku, jak se jmenuje máma, táta, sourozenci…, kde bydlíme,  písnička Konvalinka pro maminku
 2. jak doma pomáháme, pracovní postupy – uhodni, co předvádím, pohádka Hrnečku vař! jak se vaří krupicová kaše, písnička Vařili jsme kaši…, Vařila myšička kašičku – pohádky na gramodeskách, pereme prádlo, uklízíme si hračky, umýváme nádobí, hra na rodinu, kreslíme , jak věším s mámou prádlo
 3. všechno kolem kvete – zahradní a luční květiny – barvy a odstíny – míchání barev, barvení květin (oranžová, růžová, bleděmodrá, fialová….), Šel zahradník do zahrady, Sázím sázím salát, kvetoucí stromy
 4. koho potkám na louce, v trávě, v lese – Bylo ráno a byl čtvrtek…, První, druhá,…, myška (šedá barva), HMYZÍ KAMARÁDI – včelka, motýl, mraveneček, beruška….., říkadla - Šnečku, šnečku…, Žížalička lezla líně…
 5. nákupy – hádej, co chci koupit – nadřazené pojmy – nábytek (skříň, postel, stůl…), potraviny (chléb, maso, mléko, mouka, cukr…), nádobí (hrnec, talíř, lžíce, hrneček, sklenice…), hračky, oblečení…,  hra na obchod, hádanky
 6. výslovnost – R  - Měla bába trnku…, trnky brnky, pračka pere tdn..tdn..tdn.., ryby ryby ryby rak…
 7. číslice -10 - penízek od babičky – počítáme penízky, co si můžu koupit, obkreslování – to jsou moje ruce, jak se jmenují prsty?, tvoříme číselnou řadu

Červen


Název integrovaného bloku

Hlavní cíle ve vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost

Dítě a svět

 

T – táto, budou prázdniny

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 -osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje  projevovat

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Dílčí podtémata a náměty pro činnost:

 1. loučíme se s kamarády – jak se mi líbí, co kdo dělá, hodnocení obrázků od kamarádů, modelujeme postavu – Já školák, školní akademie, poznej kamaráda podle písničky,  SKLÁDÁME SI BÁSNIČKY O KAMARÁDECH , hrajeme divadlo
 2. léto, počasí a co ho dělá – co jsou mraky, déšť, blesk a hrom, malujeme duhu, jaké je počasí? – dnes, včera, zítra, vyrábíme si kalendář na každý den, písnička o sluníčku, Jaro, léto, podzim, zima
 3. pojedeme na výlet – pořadí – Kdo je první, druhý, třetí, ….devátý, desátý?, poletíme do Afriky, kdo jede ve vlaku? – řazení podle počtu, podle čísel,  vystřihování podle čáry – co mám v batohu, pohádkový les
 4. zvířátka v ZOO – Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata..., malujeme džungli,zvířecí kožíšky, vyrábíme zvířata ze ZOO, dokreslujeme, co zvířátku chybí, čteme si bajky, písnička, mláďátko hledá tátu…, opakujeme si písmena – slon A žirafa, had I želva, krokodýl U vody, povíme si O lvovi, je slon malý? – NEE!….., Krtek v ZOO
 5. hrajeme si se sluníčkem – stíny a tvary - všechno je barevné, básnička Pastelky naše stíny na zemi, čí je to stín? – zvířata, kamarádi, písmena, čísla…..foukáme barvu, co to asi je? Co udělá sluníčko s vodou? – pohádka O zvědavém štěňátku
 6. výslovnost – Ř  - Řežu, řežu dříví… dř, dř, dř, …, co říkáš?
 7. ubíráme, přidáváme - kolik máme? – dělíme se, rozdělujeme jablíčka dědovi a babce – Měla babka 4 jablka, poznáváme číslice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10